LASARTE-ORIAKO UDAKO TXOKOAK 2020.

LASARTE-ORIAKO UDAKO TXOKOAK 2020.

19 septiembre 2019 - 5:00 -

LASARTE-ORIAKO UDAKO TXOKOAK 2020.

Apuntatu daitezke / Pueden apuntarse:

Desde HH3tik hasta LH6ra

Informazioa / Información

EGIN CLICK HEMEN "ARAUEN ORRIA" DESKARGATZEKO

HAGA CLICK AQUI PARA DESCARGAR LAS "NORMAS DE APLICACIÓN"

 

 

 

 

- Lasarte-Oriako Udala baimendua geratzen da dokumentu honetan jasotako datu pertsonalei tratamendu automatizatua emateko. Lasarte-Oriako Udalak konpromisoa hartzen du Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoak ezarritakoa betetzeko. Interesatuek datuak eskuratzeko, kantzelatzeko, zuzentzeko eta oposatzeko eskubideak baliatu ahalko dituzte Lasarte-Oriako Udalaren aurrean.
- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria queda autorizado al tratamiento automatizado de los datos personales contenidos en este documento. El Ayuntamiento se compromete al cumplimiento de lo establecido en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal. Los interesados podran ejercer los derechos de acceso, cancelacion, rectificacion y oposicion ante el Ayuntamiento de Lasarte-Oria.

Prueba

Kontaktua / Contacto

Kontakturako pertsona / Persona de contacto ARATZ 681302121

Non? / ¿Dónde?

Landaberri Ikastola- Garaikoetxea eraikina, Avenida de Atsobakar, Lasarte-Oria, España

Ekitaldiko babesle eta laguntzaileak / Patrocinadores y colaboradores del evento

No items found

Izen-emate orrialdea / Formulario de inscripción

LASARTE-ORIAKO UDAKO TXOKOAK 2020.

0,00

HAURRAREN DATUAK / DATOS DE LA NIÑA O NIÑO

Izen abizenak / Nombre y Apellidos * 

Jaiotze data (uuuu/hh/ee) / Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) * 

Ikastetxea / Centro escolar * 

Ikasmaila / Curso realizado * 

GURASO EDO TUTOREAREN DATUAK / DATOS DE LA MADRE, PADRE O TUTOR

Izen abizenak / Nombre y Apellidos * 

NAN / DNI * 

Helbidea / Dirección * 

Udalerria / Municipio * 

Telefonoa / Teléfono * 

E-maila

MATRIKULAZIORAKO DATUAK / DATOS DE MATRICULACIÓN

TXANDAK * 

– 2 txandatan izen emateko, 2 matrikula egin behar dira
– Para inscribirse en 2 tandas hay que realizar 2 matrículas

MATRIKULA MOTA / TIPO DE MATRÍCULA

HOBARIAK – GLL «Gizarte Larrialdietarako Laguntza» (Hurrengo hobariekin metaezina) BONIFICACIONES – AES «Ayuda de Emergencia Social» (No acumulable con la siguiente bonificación)

.

– Zergapekoek zerbitzu horietan salbuespena edo hobaria izateko eskubidea galdu egingo dute baldin eta hilabete batean justifikatu gabeko % 25 asistentzia falta baino gehiago izaten badituzte, kasu horretan dagokien tasa ordaindu beharko baitute.
– Perderán el derecho a bonificación o exención en estos servicios aquellos contribuyentes que presenten más de un 25% de faltas de asistencia en un mes sin justificar, en cuyo caso deberán abonar la tasa correspondiente.

PARTE HARTZAILEEN KOPURUAREN ARABERAKO HOBARIAK (Aurreko hobariekin metaezina) / BONIFICACIÓN EN ATENCIÓN AL NÚMERO DE PARTICIPANTES (No acumulable con la anterior bonificación)

.

-Unitate familiarraren PFEZren deklarazioari dagozkionetarako, zerga oinarriak ez gainditzea Efektu Multipleko Errentaren Indikadore Publikoaren (EMEIP) urteko zenbatekoa lau halakoan (< 30.119,04 €).
-Que la base imponible, a efectos de la declaración del IRPF de la Unidad familiar, no supere en cuatro veces el importe anual del Indicador Público de Renta de efectos múltiples (IPREM) (< 30.119,04 €).

ERANTSI BEHARREKO DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS A ADJUNTAR

*TODOS

– Argazkia / Foto
– Gizarte Segurantzako txartelaren fotokopia / Fotocopia de la tarjeta de la sanitaria

(tamaño máx. de archivo 40 MB)

(tamaño máx. de archivo 40 MB)

HOBARIA ESKATUZ GERO / EN CASO DE SOLICITUD DE BONIFICACIÓN

(tamaño máx. de archivo 40 MB)

(tamaño máx. de archivo 40 MB)

(tamaño máx. de archivo 40 MB)

BESTELAKOAK

URETAN ARITZEKO TREBETASUNA

KONTUAN EDUKI BEHARREKO GAIXOTASUNIK EDO/ETA LESIORENBAT DAUKA EDO IZAN DU? / ¿TIENE ALGUNA LESIÓN O ENFERMEDAD A TENER EN CUENTA? * 

SENDAGAIAK? / ¿MEDICAMENTOS) * 

ALERGIA? * 

OHARRAK / NOTAS

HAURRAK JASOTZEA IRTEERAN / RECOGIDA DE NIÑAS Y NIÑOS A LA SALIDA

.

– Baimena ez duen norbaitek haurra jaso beharko balu, haurrak goizean ama/aita/tutorearen baimena sinatua eraman beharko lioke bere begirale edo koordinatzaileari.
– Si el niño o niña va a ser recogido por alguien no autorizado, se deberá entregar al monitor o coordinador una autorización firmada por el padre /madre/tutor/a del niño o niña.

Totala:

Izena eman

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies, configurarlas en los enlaces que encontraras en la política, o si estás de acuerdo cerrar y seguir navegando ACEPTAR

Aviso de cookies